Servei d'Aplicacions i Serveis TIC

El Servei d'Aplicacions i Serveis TIC substitueix i integra els anteriors Oficina Web, Oficina de Transformació Digital, la unitat tècnica de suport a la gestió acadèmica i administrativa i la part del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears dedicada a la gestió de dades i al desenvolupament, implantació i el suport d’aplicacions i serveis TIC.

Funcions

Les funcions del Servei d’Aplicacions i Serveis TIC es distribueixen en diversos àmbits:

 1. Suport a la governança TIC
  1. Assessorar tecnològicament la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC i participar en la definició de l’estratègia TIC de la Universitat.
  2. Participar en la gestió de la cartera estratègica de projectes TIC en el si de la Comissió de Coordinació de Serveis TIC, seguint les directrius marcades per la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC, per assolir els objectius estratègics.
  3. Planificar, coordinar i resseguir les inversions TIC relacionades amb sistemes d’informació i transformació digital.
  4. Coordinar-se amb els altres serveis a través de les figures dels responsables funcionals TIC, amb l’objectiu de millorar contínuament els serveis TIC transversals i modernitzar tecnològicament la Universitat.
  5. Coordinar els responsables TIC d’àmbit juntament amb el Servei d’Infraestructures TIC.
 2. Consultoria i anàlisi
  1. Analitzar els processos de les àrees de gestió acadèmiques i administratives identificant-ne els requisits funcionals, per atendre les seves necessitats tecnològiques presents i futures.
  2. Estudiar contínuament el mercat de solucions tecnològiques i analitzar-ne la viabilitat a requeriment de les àrees de gestió.
  3. Formalitzar els requisits tecnològics per a la contractació de solucions externes i valorar les propostes presentades.
  4. Executar projectes de consultoria tecnològica i projectes d’implantació i integració de sistemes.
  5. Assessorar tècnicament en matèria de directrius, normatives i procediments relacionats amb la innovació tecnològica.
 3. Gestió de projectes
  1. Planificar, executar i supervisar els projectes i/o encàrrecs específics i orquestrar la transició de projectes i aplicacions implantades cap als serveis corporatius.
  2. Coordinar els recursos interns i externs que intervenen en l’execució dels projectes per assegurar que es lliuren en el termini escaient, complint l’abast i el pressupost assignat, tenint cura dels canvis que es puguin produir i gestionant-ne els riscs de manera proactiva.
 4. Gestió de serveis
  1. Gestionar el catàleg de serveis i planificar, coordinar, resseguir i millorar contínuament els serveis TIC transversals i les eines comunes.
  2. Coordinar-se amb altres unitats a través de la figura dels responsables TIC d’àmbit per gestionar eficientment i millorar contínuament els serveis TIC, considerant l’experiència d’usuari.
  3. Garantir la continuïtat dels sistemes d’informació corporatius, així com vetllar i emprendre accions per la seva sostenibilitat.
 5. Desenvolupament i integracions
  1. Analitzar funcionalment, implementar, validar, desplegar i mantenir els programes i les integracions dels sistemes d’informació corporatius.
  2. Assegurar, conjuntament amb el Servei d’Infraestructures TIC, la integritat de les dades de l’ecosistema d’aplicacions de la Universitat.
 6. Implantacions
  Dissenyar i coordinar la implantació de nous serveis i eines TIC en els diferents àmbits de gestió de la Universitat.
 7. Suport
  1. Atendre les necessitats tecnològiques dels usuaris i assegurar un suport adequat.
  2. Elaborar la documentació tècnica i d’usuari i realitzar la interlocució amb les unitats de suport.
 8. Gestió de proveïdors
  Supervisar els proveïdors tecnològics d’aplicacions i serveis TIC i vetllar per la qualitat del servei, així com dels acords de nivell de servei establerts.
 9. Metodologia interna
  1. Implantar metodologies de treball, estàndards i bones pràctiques per a la gestió dels projectes i dels serveis TIC.
  2. Adoptar una arquitectura de sistemes d’informació i dades que faciliti la integració i la interoperabilitat de les solucions TIC i les aplicacions desenvolupades.
 10. Altres
  Qualssevol actuacions, tècniques o funcionals, que esdevinguin necessàries per garantir la continuïtat dels sistemes d’informació i dels processos acadèmics i administratius de la Universitat.

Subapartats