Projectes

El SASTIC és un servei i, com a tal, se centra en la prestació de serveis.

La petició d'un servei, és una sol·licitud en què un usuari demana una tasca o té unes necessitats identificades que li han de resoldre.

Totes les peticions de servei es tracten com a projectes (esforç temporal per assolir un resultat o servei).

Aquesta petició de servei (projecte) és acceptada pel SASTIC, que li dona resposta i confirma l’entrega completada.

Les tres dimensions importants d'un projecte són:

 • L'abast. Aquesta dimensió es coneix amb més o menys detall. Sempre se’n coneix l'objectiu.
 • El cost. Per norma general, són els recursos dedicats al projecte. Pot haver-hi altres costos, per exemple, econòmics, subcontractacions, etc. que no sempre apareixeran. 
 • El temps. Aquest element depèn de la urgència en el lliurament del resultat.

Criteris per determinar la prioritat d'una petició de servei (projecte)

 • Temporalitat de la petició (TP).  És la relació del projecte (petició) amb la necessitat del temps d’entrega del resultat.  Així, la classificam en:
  • Immediata. Petició de servei que requereix atenció immediata.
  • Data fixa. Petició de servei que ha de lliurar-se en una data específica.
  • Estàndard. Petició de servei en què no hi ha una data límit concreta. Si són projectes aprovats, la data de lliurament dependrà de la convocatòria de la cartera.
 • Cost del retard (CR). Quin és el cost que tindria si l’entrega de la petició es retardàs?
  El CR no representa un valor únicament econòmic, sinó que pot ser qualsevol característica negativa per al client, per a l’organització o per al servei.
  Així, les peticions tindran una valoració de CR: molt alt, alt, mitjà, baix, molt baix.

Categories de les peticions (projectes)

Depenen dels criteris anteriors (TP i CR), poden categoritzar el projecte i definir peculiaritats específiques per a cada categoria.

Suport 

Propietat* Valor Descripció
TP Immediata Hi ha una urgència efectiva (temporalitat molt baixa) per assolir el servei o resultat
CR Molt alt / Alt Exemples: errors,  dades incorrectes, càlculs incorrectes…
Canal d'entrada   JIRA (Projecte TIC)
Requisits   Resolució com més immediata millor (màxim, varia segons la divisió).  Si s'allargàs més del màxim establert, accions més contundents.
Indicadors  

Mesurar l’eficiència dels equips:

 • Creades vs. resoltes
 • Incidències actives superiors al màxim establert
 • Terminis de resolució

Mesurar l'estabilitat de les aplicacions:

 • Nombre d'incidències 
 • Nombre d'incidències per «matisacions»
Notes   Pot convertir-se en categoria Sobrevingut

Sobrevingut

Propietat* Valor Descripció
TP Immediata / Data Fixa Hi ha una certa urgència  (temporalitat baixa) per assolir el servei o resultat (menys de tres mesos) i no pot esperar a la convocatòria de la cartera de projectes següent.
CR Molt alt / Alt / Mitjà Exemples: canvi de normativa...
Canal d'entrada   Àmbit o Comissió de Coordinació. Com a cas excepcional el JIRA, si prové de la categoria Suport.
Requisits   Màxim de tres mesos per tancar-ho
Indicadors   % d'avanç del projecte 
Notes   Conveniència de crear la fitxa de projecte.

En cartera 

Propietat* Valor Descripció
TP Data fixa / Estàndard  No existeix una urgència  (temporalitat mitja/alta) per assolir el servei o resultat (mínim de 4 mesos)
CR Molt baix / Baix / Mitjà No hi ha impacte negatiu a curt/mig termini
Canal d'entrada   Fitxa de projecte i aprovació per part de la Comissió de Planificació i Seguiment
Requisits    
Indicadors   % d'avanç del projecte
Notes  

Projectes grans: dividir-ho en diferents convocatòries (fases)

Un projecte en execució pot ser bloquejat.

Un projecte pot ser cancel·lat únicament per la Comissió de Planificació i Seguiment.

*La llista de propietats s'anirà completant amb el temps amb més especificacions i detalls del flux de treball de cada una de les categories de projecte.

Workflow de cada una de les categories de projecte

Subapartats