└mbits funcionals

Les diferents parts que depenen de l'àrea TIC de la UIB se subdivideixen en àmbits funcionals, que són una manera d'agrupar competències similars.

Responsable d’àmbit

El responsable TIC d’àmbit és la persona de referència per als serveis, unitats, etc., especialitzada en les solucions TIC relacionades amb un àmbit funcional.

Serà designat pels caps dels serveis d’Aplicacions i Serveis TIC i d’Infraestructures TIC.

El responsable TIC d’àmbit té com a funció principal proposar accions i projectes TIC que millorin el funcionament i l'eficiència d'aquell àmbit, juntament amb els responsables funcionals TIC dels serveis, unitats o àrees del seu àmbit.

En cas que sigui convocat, podrà participar en la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC, amb veu i sense vot.

El responsable TIC d’àmbit pot tenir una dedicació parcial o total, depenent de la complexitat i les demandes de l'àmbit considerat. Aquest expert TIC pot dependre orgànicament dels serveis dels quals és responsable o dels serveis d’Aplicacions i Serveis TIC i d’Infraestructures TIC. En qualsevol cas, s'adhereix a les metodologies de funcionament definides per a la Comissió de Coordinació de Serveis TIC.

El responsable TIC d’àmbit es coordinarà amb els serveis TIC mitjançant una reunió mensual entre tots els responsables TIC d'àmbit i els caps dels serveis TIC o les persones qui deleguin i altres membres del servei que els caps de servei considerin oportú, segons la temàtica de què s’ha de tractar.

Responsable funcional

El responsable funcional TIC és la persona del servei, àrea, centre, unitat o oficina usuària que té un alt grau de coneixement del funcionament dels procediments de la unitat i actua com a enllaç amb els serveis TIC per a la convergència entre procediment i solució tecnològica.

El responsable funcional TIC té com a funció principal proposar accions i projectes TIC que millorin el funcionament i l’eficiència del servei, juntament amb el seu responsable TIC d'àmbit.

En cas que sigui convocat, podrà participar a la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC, amb veu i sense vot.

Àmbits definits

Els àmbits definits i les seves subdivisions són els següents:

Gestió acadèmica

Responsable d'àmbit:  Jaume Prohens Vadell

Subdivisió Responsable funcional
Suport TIC a la Teleeducació
Suport TIC a la Gestió Acadèmica
Suport TIC a la Planificació, Avaluació i Programes transversals
Catalina Ordinas

Antònia Mesquida
Marisa Campos
Domènec Garcies
Antònia Fullana
Ricardo Sagrera

Administració electrònica

Responsable d'àmbit: Catalina Marimón Malondra

Subdivisió Responsable funcional
Suport TIC a l'Administració Electrònica Antoni Arbona
Catalina Pou
Miquel Horrach

Gestió universitària

Responsable d'àmbit: Miquel Àngel Garcies Salom

Subdivisió Responsable funcional
Suport TIC a la Comunicació Cristina López-Polín
Suport TIC a la Gestió de RRHH Miquel Horrach
Suport TIC a la Gestió Econòmica Antoni Arbona
Andreu Alcover
Suport TIC als Serveis Jurídics Marina Martín
Suport TIC Institucional Antoni Perelló
Suport TIC als departaments Pere Palmer
Suport TIC a la Gestió Patrimonial, Campus i Contractació Carme Ribas
Natividad Sanz
Benito Mas
Antoni Sola

Dades institucionals

Responsable d'àmbit: Josep Maria Gilabert Flor

Subdivisió Responsable funcional
Suport TIC a l'Analítica de Dades Francisco Bastida

Infraestructura TIC i la recerca universitària

Responsable d'àmbit: Xavier Pons Pons

Subdivisió Responsable funcional
Suport TIC a la Recerca Miquel Titos
Suport TIC a les Biblioteques Joan Espina
Suport TIC a les infraestructures TI de computació  
Allotjament de servidors  

Equipament informàtic

Responsable d'àmbit: Albert Clar Matheu

Subdivisió Responsable funcional
Suport TIC a les aules de docència  
Suport TIC a l'entorn de treball PAS