Criteris i model de sol·licitud de projecte

 

Criteri Descripció Valors 
Alineació La proposta està alineada amb l'estratègia de la Universitat? Valoració realitzada per part de la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC
Col·lectiu

Dimensió del col·lectiu d'usuaris beneficiats per la proposta?

5. Tota la comunitat universitària
4. Estudiants
3.  PAS i PDI
2. PAS o PDI
1. Unitat/Departament/Facultat
0. Usuaris concrets

Impacte Quin impacte negatiu tindría sobre el col·lectiu beneficiari, si el lliurament es retardés? 5. Molt alt
4. Alt
3. Mig
2. Baix
1. Molt baix
0. Cap
Benefici Quines millores comporta la proposta en la qualitat dels processos, en la gestió, d'estalvi de temps i/o econòmics? 5. Grans estalvis/millores fàcilment quantificables
4. Grans estalvis/millores no fàcilment quantificables
3. Estalvis/millores moderades però quantificables
2. Estalvis/millores moderades no quantificables
1. Alguns estalvis/millores
0. Petits estalvis/millores
Temporalització

En quant de temps s'ha de satisfer la necessitat a cobrir?

5. Entrega a una data fixa els pròxims 4 mesos
4 Entrega durant els pròxims 4 mesos
3. Entrega a una data fixa superior a 4 mesos (multiconvocatoria)
2. Entrega superior a 4 mesos (multiconvocatoria)
1. No hi ha limitació temporal en l'entrega
Risc La proposta conté dimensions: tècniques, organitzatives, normatives, pressupostàries, de dades, interdependències de sistemes, que poden dificultar la seva execució o condicionar el seu èxit?

5. Sense risc
4. Risc baix
3. Risc mitjà
2. Risc mig-alt
1. Risc alt
0. Risc molt alt

Cost econòmic Inversió econòmica externa (addicional) que ha d'aportar la UIB 5. Sense cost
4. Menys de 1.000€
3. Entre 1.000€ i 5.000€
2. Entre 5.000€ i 25.000€
1. Entre 25.000 i 50.000€
0. Més de 50.000€ 
Full de ruta Full de ruta d'alt nivell amb les fites significatives del projecte 5. Fites perfectament identificades
4. Algunes fites identificades i d'altres orientatives
3. Totes les fites són orientatives
2. La majoria de fites són orientatives
1. Algunes fites orientatives
0. No hi ha fites identificades
Requisits La proposta que es presenta indica clarament les necessitats específiques del projecte (equip funcional que hi participarà, els entregables que s'han d'obtenir i una programació inicial)? 5. Equip, fites, entregable i programació perfectament identificats
4. Programació definida i equip orientatiu
3. Equip, entregables i programació orientativa
2. Programació no definida i equip orientatiu
1 .Programació orientativa i equip no definit
0. No existeix programació del projecte ni equip definit

Documents relacionats