Servei d'Infraestructures TIC

El Servei d’Infraestructures TIC substitueix i integra la part de l'anterior Centre de Tecnologies de la Informatització dedicada al suport, manteniment i instal·lació de les infraestructures TIC i l’equipament informàtic, així com les aplicacions associades.

Funcions

Les funcions del Servei d’Infraestructures TIC es distribueixen en diversos àmbits:

 1. Suport a la governança TIC
  1. Assessorar tecnològicament la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC i participar en la definició de l’estratègia TIC de la Universitat.
  2. Participar en la gestió de la cartera estratègica de projectes TIC, seguint les directrius marcades per la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC, per assolir els objectius estratègics.
  3. Planificar i coordinar les inversions TIC relacionades amb sistemes d’informació i transformació digital i fer-ne el seguiment.
  4. Coordinar-se amb els altres serveis a través dels responsables funcionals TIC, amb l’objectiu d’una millora continuada dels serveis TIC transversals i la modernització tecnològica de la Universitat.
  5. Coordinar-se amb el Servei d’Aplicacions i Serveis TIC i amb el personal TIC adscrit a altres àrees de gestió, amb l’objectiu de gestionar eficientment els serveis TIC.
  6. Coordinar els responsables TIC d’àmbit juntament amb el Servei d’Aplicacions i Serveis TIC.
 2. Manteniment, instal•lació, suport i millora d'infraestructures TIC
  1. Administrar, mantenir i realitzar l’evolució tecnològica de la infraestructura de servidors, emmagatzemament i còpies de seguretat, la qual dona servei a les aplicacions informàtiques corporatives en els àmbits de la docència, recerca i administració de la comunitat universitària.
  2. Dissenyar, administrar, mantenir i realitzar l’evolució tecnològica de la xarxa de comunicacions de la Universitat, tant cablejada com sense fils. S’hi inclouen, a més de la pròpia xarxa al campus, els enllaços amb les seus universitàries, amb altres edificis de la Universitat fora del campus, centres universitaris, instituts universitaris de recerca, i qualsevol altra connectivitat que la Universitat requereixi.
  3. Gestionar la connectivitat a la internet corporativa, com també l’administració i la implementació de la infraestructura de seguretat necessària per garantir-ne un ús segur, fiable i continuat.
  4. Donar suport a les infraestructures de càlcul computacional corporatives i encarregar-se del manteniment d’aquestes infraestructures.
  5. Gestionar i mantenir els diferents espais dedicats a la funció de centres de processament de dades (CPD) de què disposi la Universitat i garantir-ne un ús segur i eficient.
 3. Ciberseguretat
  Definir, desenvolupar i aplicar les polítiques i normatives de seguretat informàtica en els diferents àmbits de les infraestructures i serveis de tecnologies de la informació (TI) corporatius.
 4. Gestió de proveïdors d’infraestructures i equipament TIC
  Formalitzar els requisits tecnològics per a la contractació de nous equipaments o manteniments, valorar les propostes presentades i fer el seguiment dels diferents contractes.
 5. Gestió, manteniment i desenvolupament d'aplicacions per a la gestió d'infraestructura TIC i altres eines corporatives
  1. Desenvolupar, implantar i mantenir les diferents aplicacions de software d’infraestructura TI com són els serveis de gestió de xarxa, virtualització, bases de dades, autenticació corporativa i monitorització, entre d’altres.
  2. Gestionar i mantenir les aplicacions de treball col•laboratiu corporatives, així com tot l’entorn de treball tecnològic del personal d’administració i serveis.
  3. Garantir la màxima disponibilitat, capacitat, continuïtat i seguretat dels serveis TI gestionats pel Servei.
  4. Gestionar i mantenir el catàleg de serveis i donar-hi suport, així com fer-ne una millora i evolució continuada per garantir-ne l’adaptació als canvis tecnològics.
 6. Suport i assessorament en infraestructures i equipament TIC
  1. Supervisar i coordinar el servei de suport de microinformàtica.
  2. Oferir suport i assessorament informàtic a la comunitat universitària, institucions i empreses en tots els àmbits tecnològics relacionats amb les infraestructures TI.
  3. Gestionar i administrar les aules d’informàtica distribuïdes pels diferents edificis del campus i les seus universitàries, així com la infraestructura d’escriptoris virtuals que hi dona suport.

Subapartats