Objectius

La reestructuració de l'Àrea TIC de la UIB es fa per aconseguir uns serveis TIC més pròxims, transparents i eficients.

 • Seran més pròxims perquè es defineixen figures específiques com els responsables TIC d’àmbit i els responsables funcionals TIC, que treballen de manera coordinada per resoldre les necessitats TIC de la UIB i faciliten l’acostament de la visió tecnològica i la visió funcional.
 • Són més transparents perquè les decisions sobre els projectes TIC que es duen a terme es consensuen entre els representants de tota la comunitat universitària mitjançant la implantació d’una cartera de projectes que es regeix per uns criteris clars de decisió alineats amb les prioritats de la institució (els criteris utilitzats per seleccionar els projectes i planificar-los anualment es troben disponibles en aquesta web).
 • Aquests serveis seran més eficients, atès que l'agrupació estructural del conjunt de serveis actual afavoreix l’optimització de recursos i estableix una metodologia de coordinació en tota l'àrea de TIC.
   

Sistema d'entrega de valor

Hi ha components que podem utilitzar de manera individual o col·lectiva per crear valor.

Si ajuntam diversos d'aquests components, podem formar un sistema d'entrega de valor que estigui alineat amb l'estratègia de la UIB.

Sistema d'entrega de valor ho definim com un conjunt d'activitats estratègicas de negoci dirigides a la construcció, sosteniment i avanç de l'organització.

Quins són els components d'aquest sistema:

 • Carpeta de projectes (sistema de flux del treball). Es caracteritza per l’entrada i sortida dels elements de treball (en el nostre cas, projectes*).
  És una manera de veure el treball a través del flux, des de la sol·licitud fins al lliurament.
  Ha de subministrar una visió dels projectes gestionats a la comunitat.
 • Portafolis de serveis. Col·lecció o carpeta dinàmica organitzada (en el nostre cas, les activitats de suport i manteniment) al voltant d'unes normes i amb un objectiu.
  Ha de subministrar una visió dels serveis a la comunitat.
 • Flux d'informació. Col·lecció d'informació i retroalimentació, compartida entre els components, mantenint el sistema alineat amb l'estratègia i en sintonia amb l'entorn.

Sistema de governança

El sistema de governança funciona juntament amb aquest sistema d'entrega de valor, a fi de permetre fluxos de treballs unificats, gestionar incidents i donar suport en la presa de decisions.

El sistema de governança és un marc de referència per dirigir i empoderar una organització a través de les seves polítiques i pràctiques establertes.

Subapartats