Objectius

La reestructuració de l'àrea TIC de la UIB es persegueix aconseguir uns serveis TIC més pròxims, més transparents i més eficients.

  • Seran més pròxims perquè es defineixen figures específiques com els responsables TIC d’àmbit i els responsables funcionals TIC, que treballen de manera coordinada per resoldre les necessitats TIC de la UIB i faciliten l’acostament de la visió tecnològica i la visió funcional.
  • Son més transparents perquè les decisions sobre els projectes TIC que es duen a terme es consensuant entre els representants de tota la comunitat universitària mitjançant la implantació d’una cartera de projectes que es regeix per uns criteris clars de decisió alineats amb les prioritats de la institució (els criteris utilitzats per seleccionar els projectes i planificar-los anualment es troben disponibles en aquesta web).
  • Aquests serveis seran més eficients, atès que l'agrupació estructural del conjunt de serveis actual afavoreix l’optimització de recursos i estableix una metodologia de coordinació en tota l'àrea TIC.
     

 

Subapartats