Comissió de Seguiment i Planificació

La Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC és l’òrgan que estableix les polítiques de transformació digital de la Universitat i està formada per:

  1. Els membres del Consell de Direcció.
  2. Els caps dels serveis TIC.
  3. Els caps de projectes estratègics, amb veu i sense vot.
  4. Els responsables TIC d’àmbit i els responsables funcionals TIC dels projectes a debatre, amb veu i sense vot.

Les seves funcions són:

  1. Definir estratègies TIC institucionals a partir de les quals s'estableixin els criteris de selecció de projectes.
  2. Revisar l'estat d'execució dels projectes actuals.
  3. Rebre els projectes acabats el quadrimestre anterior.
  4. Gestionar la cartera estratègica de projectes TIC i, en concret, seleccionar nous projectes i nous projectes estratègics entre els existents a la cartera.

La selecció d'un projecte implica que la UIB disposa de recursos per iniciar-lo durant el quadrimestre següent.

A més, la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC es reuneix amb periodicitat quadrimestral, els mesos d’octubre, febrer i juny.