Comissió de Coordinació de Serveis TIC

La Comissió de Coordinació de Serveis TIC és l’òrgan tècnic d’assessorament del vicerector competent per coordinar els serveis TIC i ajudar-lo en la seva tasca.

La Comissió de Coordinació de Serveis TIC serà integrada per:

  • El vicerector competent.
  • Els caps dels serveis TIC.
  • Els caps de projectes estratègics.
  • Si escau, s’hi pot convidar també els responsables TIC d'àmbit i els responsables funcionals TIC o altres membres dels serveis TIC.

La Comissió de Coordinació de Serveis TIC tindrà com a funció principal la coordinació entre els serveis TIC. Així mateix, tindrà atribuïdes les funcions següents:

  • Establir metodologies de funcionament de la comunitat TIC UIB (de suport TIC, seguretat, gestió de projectes, etc.).
  • Filtrar els projectes presentats a la cartera estratègica de projectes TIC segons els criteris definits a la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC. Els projectes seleccionats passaran a ser valorats en termes de temps, esforç i pressupost per proposar-los a la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC.
  • Fer el seguiment de l'estat d'execució dels projectes actuals.