Alumnat col·laborador de tecnologia

Logotip UIB Santander universidades

El novembre de 2007, el Consell de Govern amb l’acord normatiu 8193 aprovà la normativa que regula la figura de l’alumnat col·laborador de tecnologia. L’alumnat col·laborador de tecnologia desenvolupa la seva tasca en tecnologies de la informació, de les comunicacions i/o dels mitjans audiovisuals rebent la necessària formació complementària i un ajut econòmic.

El mecanisme de selecció d'aquests alumnes col·laboradors es fa mitjançant la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB. La seva creació i normativa ve reglada per l’acord normatiu 8194 de novembre de 2007.

Gràcies al finançament del Banc de Santander, la UIB oferta actualment 16 beques d’alumnat col·laborador de tecnologia. Aquestes beques van destinades principalment a alumnes de l’Escola Politècnica Superior, malgrat no ser requisit indispensable.

El mes de juliol, es publiquen les bases de les convocatòries d'aquestes beques al portal de beques del Banc de Santander. Tots els alumnes que s’inscriuen en aquestes convocatòries, són incorporats automàticament a la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB. Un cop tancada la convocatòria, els alumnes que desitgin incorporar-se a la borsa, han de presentar un imprès de sol·licitud degudament emplenat, bé lliurant-lo al Servei d’Infraestructures TIC, a l’edifici Anselm Turmeda, o adreçant-lo per correu electrònic. La inscripció a la borsa roman oberta durant tot l’any.

La beca de col·laboració és, en principi, per a tot un curs acadèmic. En cas d’acabament voluntari de la col·laboració per part d’un alumne becat, aquest rebrà la part proporcional de l’ajut que li correspongui segons el temps de col·laboració. En cas de produir-se una plaça vacant d'alumne col·laborador de tecnologia durant el curs, es procedirà a la substitució automàtica per l'alumne de la borsa que s'adapti més bé al perfil de la plaça vacant.

Actualment s’ofereixen beques de tres tipus diferents:

Col·laboració en Punts de suport tècnic. 10 beques.

Suport tècnic a alumnes i PDI als distints edificis del campus. Pot ser en torn de matí o d'horabaixa. Les tasques principals a desenvolupar són:

 • Tenir cura de les aules d’informàtica de l’edifici assignat.
 • Obrir i tancar les aules d’informàtica, respectant els horaris d’obertura establerts.
 • Assistència i manteniment dels ordinadors del professor a les aules de docència.
 • Ajudar a connectar ordinadors portàtils al canó de projecció de les aules.
 • Donar suport en configuració de portàtils i altres dispositius dels alumnes: wifi, escriptoris virtuals i impressores de copisteria.

Convocatòria al portal del Banc de Santander. Punts de Suport

Col·laboració en el Servei d'Infraestructures TIC. 3 beques

Segons les necessitats del Servei d'Infraestructures TIC, i en funció dels estudis i interessos de l'alumnat en algun dels àmbits següents:

 • Xarxes i comunicacions.
 • Administració de sistemes operatius i Centre d’Atenció a l’Usuari.
 • Cyberseguretat.

Convocatòria al portal del Banc de Santander. Servei d'Infraestructures TIC

Col·laboració en el Servei d’Aplicacions i Serveis TIC. 3 beques

S'ofereixen tres places de col·laboració en el Servei d'Aplicacions i Serveis TIC que abarquen: 

 • Anàlisi, implantació, desenvolupament i integracions de sistemes d'informació universitaris.
 • Anàlisi i implantació de processos sobre la plataforma de tramitació electrònica de la universitat.
 • Col·laboració en el suport als sistemes corporatius en producció.

Convocatòria al portal del Banc de Santander. Servei Aplicacions i Serveis TIC