Convocat˛ria marš-juny de 2022

UNITAT PROJECTE AMBIT ESTAT OBSERVACIONS
SASTIC U02-Implantació de la nova aplicació de comptabilitat Gestió universitaria Bloquejat (2%)  
SASTIC E02-TANGRAM - Integracions. Desenvolupament del paquet d’integracions bàsiques amb la plataforma de tramitació  Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E07-TANGRAM. Adaptació del mòdul de certificació i sol·licituds a mode credencials Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E09-Implantació de la nova versió del framework de desenvolupament [OpenShift/Microserveis] (Fase 1) Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E04-TANGRAM - Integracions. Adaptació del mòdul d’Estructura Orgànica Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E05-TANGRAM - Integracions. Verificador de documents i custòdia de documents Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E06-TANGRAM. Implantació del mòdul de Sol·licituds electròniques integrades amb la plataforma de tramitació i el Registre electrònic GEISER Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E08-Plataforma anterior eAdmin. Nous procediments sobre la gestió documental i signatura digital Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC E03-TANGRAM.Implantació del paquet bàsic de funcionalitats de la plataforma de tramitació Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC A05-SIGMA. Sincronització de dades personals (PDI) entre Acadèmic i el sistema corporatiu de dades personals Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC A03-SIGMA. Suport al desenvolupament de la campanya de Beques 2021/22 Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC A02-SIGMA. Suport a l’estabilització de la gestió econòmica centralitzada Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC A01-Implantació d’un nou Sistema Integral d’Assignació Docent (fase I) Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC A06-SIGMA. Implantació del nou component Doctorat (fase I) Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC A07-Gestió i publicació dels convenis de pràctiques de la UIB Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC A04-Suport a la implantació de la nova aplicació del DOIP Gestió acadèmica Finalitzat (100%)  
SASTIC U03-Implantació d’una eina temporal de direcció per objectius (vigència 2022) Gestió universitaria Finalitzat (100%)  
SASTIC D01-Suport a la implantació d’un nou entorn d’analítica de dades Gestió universitaria No iniciat (0%)  
SASTIC U01-Revisió i millora del model de processos competitius del PAS (nou mètode de baremació) Gestió universitaria En execució (15%) Avançat a la planificació. Continua la següent convocatòria.
SASTIC E18-TANGRAM. Procediment d’expedició del Certificat ANECA per al PDI Administració electrònica Bloquejat (35%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E20-TANGRAM. Implantació del mòdul de Concurrència competitiva. Procés de provisió de places de personal contractat a càrrec de projectes Administració electrònica Bloquejat (5%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E19-TANGRAM. Implantació del mòdul de Concurrència competitiva. Procés provisió places PDI contractat Administració electrònica Bloquejat (5%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E17-Aplicació de gestió de documentació justificativa Administració electrònica Bloquejat (50%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E16-TANGRAM. Procediment d’expedició electrònica del Certificats laborals (RRHH) Administració electrònica Bloquejat (70%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E15-TANGRAM. Procediment d’expedició electrònica dels Certificats d’activitats culturals (SAC) Administració electrònica Bloquejat (90%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E22-TANGRAM. Implantació de la funcionalitat de Tauler d’anuncis de la Seu electrònica Administració electrònica No iniciat (0%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E24-TANGRAM. Implantació del mòdul per a la gestió de convocatòries d’Òrgans col·legiats Administració electrònica No iniciat (0%) Continua la següent convocatòria
SASTIC E23-TANGRAM. Implantació del mòdul de Catàleg de procediments Gestió acadèmica No iniciat (0%) Continua la següent convocatòria
SASTIC A12-SIGMA. Migració de l’històric d’expedients acadèmics a l’entorn Acadèmic Gestió acadèmica En execució (10%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A15-UNIMoodle. Projecte col·laboratiu per a la millora de l’eina Moodle en l’entorn universitari espanyol Gestió acadèmica En execució (20%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A13-Adaptació del sistema propi d’impressió de títols i del SET a l’entorn SIGMA Gestió acadèmica En execució (60%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A08-SIGMA. Adaptació anual de la matrícula (curs 2022/23) Gestió acadèmica En execució (70%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A10-Suport a la Modernització de les PBAU. Implantació d’un nou component per a la correcció d’exàmens en línia (pilot) Gestió acadèmica En execució (80%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A14-SIGMA. Integració del servei d’interoperabilitat NISUE amb la informació Gestió acadèmica En execució (80%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A09-Adaptació anual de sistema d’Admissió (curs 2022/23) Gestió acadèmica En execució (82%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC A11-SIGMA. Implantació del nou component d’expedició de Títols i del SET Gestió acadèmica En execució (85%) Progressió segons planificació. Continua la següent convocatòria. 
SASTIC E11-TANGRAM. Implantació del mòdul de Concurrència competitiva. Procés provisió places PAS Administració electrònica En execució (25%) Risc per progressió lenta. Continua la següent convocatòria.
SASTIC A17-SIGMA. Implantació del nou component de Mobilitat Erasmus Without Paper Gestió acadèmica En execució (40%) Risc per progressió lenta. Continua la següent convocatòria.
SASTIC A18-SIGMA. Implantació del nou component de gestió dels Treballs Finals d’Estudis i Pràctiques Externes (fase I) Gestió acadèmica En execució (50%) Risc per progressió lenta. Continua la següent convocatòria.
SASTIC E10-TANGRAM. Procediment d’expedició del Certificat acadèmic de l’alumne  Administració electrònica En execució (60%) Risc per progressió lenta. Continua la següent convocatòria.
SASTIC A16-SIGMA. Implantació del nou component de Mobilitat (circuits IN i OUT) Gestió acadèmica En execució (85%) Risc per progressió lenta. Continua la següent convocatòria.
SASTIC D02-Publicació d'indicadors de transparència amb UIBdigital/Pentaho Gestió universitaria Bloquejat (0%) Sobrevingut
SASTIC E21-TANGRAM. Procediment de provisió de places de PDI contractat amb el mòdul de sol·licituds Gestió universitaria Bloquejat (0%) Sobrevingut
SASTIC U06-Implantació d’una gestió corporativa per a l’aplicació Universitas XXI (RRHH) Gestió universitaria En execució (20%) Sobrevingut
SASTIC U05-Suport tècnic als processos de l’OSR i formació d’un nou tècnic contractat Gestió universitaria En execució (60%) Sobrevingut
SASTIC E25-TANGRAM. Implantació de procediments acadèmics amb funcionalitats estàndard de la plataforma de tramitació Administració electrònica En execució (8%) Sobrevingut
SASTIC A23-SIGMA. Estabilització de la versió del Certificat Acadèmic Oficial Gestió acadèmica En execució (80%) Sobrevingut
SASTIC A19-SIGMA. Sincronització de dades acadèmiques entre Acadèmic i l’anterior sistema Àgora Gestió acadèmica Finalitzat (100%) Sobrevingut
SASTIC A22-Suport a la gestió de la cerimònia de graduació 2021/22 Gestió acadèmica Finalitzat (100%) Sobrevingut
SASTIC E13-TANGRAM. Adaptació de la integració del Registre REGWEB amb UIBCloud per funcionar contra el registre GEISER Administració electrònica En execució (25%) Sobrevingut. Continua la següent convocatòria
SASTIC A20-Desplegament de serveis acadèmics sobre AppCRUE Gestió acadèmica En execució (50%) Sobrevingut. Continua la següent convocatòria
SASTIC E12-TANGRAM. Migració de les instàncies del Registre REGWEB a la plataforma de tramitació amb registre GEISER Administració electrònica En execució (70%) Sobrevingut. Continua la següent convocatòria
SASTIC E14-TANGRAM. Procediment de promoció interna del PAS amb el mòdul de sol·licituds de la plataforma de tramitació Gestió universitaria En execució (85%) Sobrevingut. Continua la següent convocatòria
SASTIC+SITIC Fase 1: Migració aplicacions Spring de Màquina Virtual a OpenShift Container Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (0%)  
SASTIC+SITIC E01-TANGRAM. Configuració de la Infraestructura bàsica de la plataforma de tramitació electrònica Administració electrònica Finalitzat (100%)  
SASTIC+SITIC I08-Implantació arquitectura microcontenidors Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (75%) Continua la següent convocatòria
SASTIC+SITIC A21-Nou entorn tecnològic d’execució certificat per al sistema de Gestió Acadèmica Àgora Gestió acadèmica En execució (80%) Sobrevingut
SITIC I02-Desplegament d'infraestructura per a la implantació del doble factor d’autenticació a nivell corporatiu Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (20%) Continua la següent convocatòria
SITIC I04-Incorporació Eines seguretat DDos Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (20%) Continua la següent convocatòria
SITIC I01-Renovació de la infraestructura corporativa d’emmagatzemament Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (25%) Continua la següent convocatòria
SITIC I03-Renovació VDI Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (40%) Continua la següent convocatòria
SITIC I05-Incorporació d'un equipament de seguretat de correlació d’events (SIEM) Infraestructura TIC i la recerca universitària No iniciat (0%) Continua la següent convocatòria
SITIC I06-UniDigital. Conscienciació de la comunitat universitària sobre ciberseguretat Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (25%) Continua la següent convocatòria
SITIC I07-Renovació Equips Troncals Infraestructura TIC i la recerca universitària En execució (95%) Continua la següent convocatòria